24. juni 2021
Billede
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: DEBAT: Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan for Posthusgrunden

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

DEBAT: Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan for Posthusgrunden
Opdateret 05. november 2020 kl. 12:48
Debat Albertslund Posten - 05. november 2020 kl. 12:45
Af Alex Larsen, p.v.a. Bedsteforældrenes Klimaaktion, Morelgården 4

Bedsteforældrenes KlimaAktion -Albertslund anerkender Albertslund kommunes indsats for at mindske den menneskeskabte påvirkning af klima, miljø og biodiversitet. Kommunen har mange gode og fornuftige initiativer. Dette afspejler sig også til en vis grad i forslaget til lokalplan for Posthusgrunden. Hvis vi imidlertid sætter det i relation til det påtrængende behov for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader celsius, som FNs klimarapport siger, "... vil kræve hastige og vidtrækkende omstillinger uden fortilfælde af enhver side af samfundet", så slår kravene i lokalplansforslaget på ingen måde til.

Lokalplansforslaget stiller godt nok nogle enkelte krav til det nye byggeri, som er begrundet i klima-, biodiversitets- og miljømæssige hensyn - fx om grønne tage på sekundære bygninger, men ikke på alle bygninger, hvor det ville være muligt af hensyn til installationer. Der kunne også nævnes andre klimavenlige krav i lokalplansforslaget.

Alvorlig mangel
Men det absolut væsentligste for at gøre byggeriet bæredygtigt mangler: Der er ingen krav til bæredygtighed i selve byggeprocessen og i valget af materialer. Meget byggeri i Albertslund er traditionelt betonbyggeri. Beton er ikke særlig bæredygtigt og vil ikke blive det indenfor en overskuelig tidshorisont. I flg. Concito står beton for 7 % af den globale udledning af CO2.

På globalt plan står byggeriet for 40% af de samlede udledninger af drivhusgasser, hvoraf halvdelen stammer fra byggeprocessen og fremstilling af byggematerialer. I dansk nybyggeri stammer omtrent 70% af bygningers samlede klimapåvirkning fra produktion og vedligeholdelse af de anvendte materialer. Altså ligger der i selve valget af byggematerialer potentiale til at reducere i langt størstedelen af udledningen fra en given bygning i dens fulde levetid.

At Albertslund kommune er klar over dette viser sig jo i forslaget til masterplan for Coop-byen, hvor der står: "I forbindelse med udviklingen og projekteringen af de fysiske bygninger og andre konstruktioner skal der være fokus på at anvende bæredygtige byggematerialer og konstruktive principper".

Dette kan vi fuldt ud tilslutte os, men det bør også gælde for Posthusgrunden. Det er til og med sådan, at det ikke nødvendigvis bliver væsentligt dyrere at bygge bæredygtigt. Energistyrelsen har udgivet et katalog over bæredygtige materialer i byggeriet, hvor både de enkelte materialers bæredygtighed og deres økonomi i forhold til traditionelle materialer angives.

For eksempel er beton jo som nævnt et af de mest klimaskadelige materialer. Som et alternativ fremhæver Energistyrelsen for eksempel CLT (Cross Laminatet Timber) (det er sammenlimet træ), der kan anvendes til "vægge, etagedæk og tagkonstruktioner (over terræn)". Det er betydeligt mere bæredygtigt og selvom det umiddelbart er lidt dyrere i anskaffelse, har det økonomiske fordele i forhold til montering, byggetid m.v., så det samlet ofte kan betale sig. I forhold til Posthusgrunden har det også den fordel, at det kan anvendes i byggeri op til 10 etager. Der er således ingen grunde til ikke at stille krav om anvendelse af CLT på Posthusgrunden.

Ovenstående er blot ét eksempel på alternative bæredygtige materialer.

Vi er i Bedsteforældrenes KlimaAktion - Albertslund ikke tekniske eksperter og vil ikke bevæge os længere ind i flere detaljer. Med udgangspunkt i klimapartnerskabet for Byggeri og anlægssektoren, men skærpet en smule for at vi i Albertslund skal lægge os i spidsen foreslå vi følgende:

Bedsteforældrenes KlimaAktion - Albertslund foreslår at Albertslund kommune stiller krav om, at nybyggeriet på Posthusgrunden opføres med et loft på maksimalt 6,5 kg. CO2-ækv pr. kvadratmeter pr. år over dets fulde livscyklus - heraf både iht. til drift- og indlejret klimapåvirkning.

Det skal pointeres, at et sådant krav pba. en livscyklusanalyse også indebærer, at bygningens nedrivning og de efterfølgende processer for oparbejdning eller behandling af byggevarer/materialer frem til bortskaffelse eller videre brug i andre produktsystemer indgår og fastlægges ved opførelsen. Samtidig er det ikke nødvendigvis dyrere at bygge mere bæredygtigt, hvilket undersøgelser bekræfter.

Må kommunen stille krav om bæredygtighed i forbindelse med privat byggeri?

Det fremgår af klimatilpasningsvejledningen fra Miljøministeriet, at der som udgangspunkt ikke er "mulighed for at begrunde lokalplanbestemmelser med formål om klimaforebyggelse, dvs. tiltag, hvis formål er at reducere CO2-udslippet". Dette er dog en fortolkning af planloven, som Albertslund kommune bør udfordre. For det første fremgår det af planlovens formål, at den skal medvirke til at "samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår." En forudsætning herfor er jo i aller højeste grad, at såvel den globale, nationale som den lokale udledning af CO2 m.v. ophører. For det andet åbnes der allerede i vejledningen op for, at der kan være tilfælde, hvor "den planlægningsmæssige begrundelse for, at der er tale om væsentlige hensyn til klimatilpasning, er tilstrækkelig". Her må argumentet være, at da den lokale udledning af CO2 er medvirkende til de følger klimaforandringerne får lokalt, må det moralsk set være i orden at stille disse krav.

Endelig kan en lokalplan i hht loven stille krav til bebyggelsers udformning (planloves § 15, stk. 2, nr. 7). Dette åbner som minimum op for, at man kan kræve anvendelse af træ, tegl, energianlæg på tage o. lign. Et byggeri kan etableres med en kombination af stål, træ og tegl til de bærende elementer, hvor disse etableres som en del af byggeriets fremtræden. Dette vil indfri lokalplansforslaget formulering: "Alle former for bæredygtige tiltag til bygningerne er mulige, når de indgår som indarbejdede arkitektoniske løsninger".

I den udstrækning, at kommunen ikke kan anvende lokalplanen til at sikre et bæredygtigt byggeri med mindst mulig CO2 udledning og minimeret øvrig klimapåvirkning har Albertslund kommune mulighed for at få indflydelse som grundejer. Albertslund kommune har sendt salg af Posthusgrunden i udbud - desværre uden at stille krav om nybyggeriets bæredygtighed. Her havde kommunen haft mulighed for at fastsætte udbudbetingelser og/eller tildelingskriterier, som fx om byggeriet CO2 udledning.

Men mulighederne er endnu ikke helt udtømte. Kommunen kan som led i salget opfordre og forhandle med køber om at bygge bæredygtigt efter ovenstående forslag fra Bedsteforældrenes KlimaAktion. Der bør være høj grad af lydhørhed overfor dette, når man læser den ene af forkøbsretshavernes CSR på dette område: "At Citycon, we believe that operating sustainably is a key cornerstone in creating long-term value. We are committed to sustainable development, high ethical principles, and contributing to the community in everything we do. We aim to take into account environmental aspects and well-being in the areas surrounding our properties. We will continuously look for opportunities to improve our environmental performance by reducing greenhouse gas emissions, energy use and waste in all our operations." Og I deres code of conduct fremgår direkte: "We will continuously look for opportunities to improve our environmental performance by reducing greenhouse gas emissions, energy use and waste in all our operations." Så kan de vel ikke undslå sig for at afstå fra beton!

Vores øvrige forslag til krav om bæredygtighed

Biler
Lokalplansforslaget stiller krav om mindst 0,75 p-plads per bolig. Der fremgår ikke et maksimumskrav! I betragtning af, at boligerne ligger stationsnært midt i centeret med mindre end 100 m til S-toget, foreslår vi dette ændret til, at der maksimalt må være 0,5 p-plads per bolig. Ved opførelsen foreslår vi, at der fra starten etableres 2/3 af det samlede antal maksimalt tilladte p-pladser, hvor den sidste tredjedel er som arealreservation.

Der stilles i lokalplansforslaget krav om reservation af 1 plads til el-bil eller delebil pr. 20 p-pladser. Hvad enten antallet af p-pladser reduceres eller ej, er dette alt for lidt. Vi foreslår derfor at kravet ændres til 1 plads til el-bil med ladestander pr. 10 p-pladser og ligeledes 1 plads til delebil pr. 7 p-pladser. Én plads kan godt være reserveret både som el-bil og delebilsplads, dog ikke fuldt overlap.

Cykler
Bedsteforældrenes KlimaAktion - Albertslund foreslår, at der kræves mindst 3 cykel p-pladser pr. bolig - som erstatning for det reducerede antal bil p-pladser.

Vand
Bedsteforældrenes KlimaAktion - Albertslund foreslår at der indføres krav i lokalplanen om installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine. Dette er tilladt efter planloven.

For Bedsteforældrenes KlimaAktion - Albertslund.


KONTAKT OS

Afdelinger på sygehuse i hele landet er nu ramt af strejke, fordi to tredjedele af sygeplejerskerne stemte nej til det nye forslag til overenskomst. Forstår du deres løn-utilfredshed?