31. juli 2021
Mere debat om Stenløse Å
Mere debat om Stenløse Å
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Læserbrev: Klimasikring af Stenløse By

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Læserbrev: Klimasikring af Stenløse By

Mere debat om klimasikringen af Stenløse By og planerne for Stenløse Å

Debat Lokalavisen Egedal - 13. oktober 2020 kl. 07:02
Af Udarbejdet af medlemmer af følgegruppen for Grundejerforeningerne Sandal og Birkeparken som repræsenterer i alt 222 ejendomme i Stenløse By.

Følgegruppens medlemmer ønsker nu direkte kontakt til kommunens politikere i byrådet, og ser sig nødsaget til selv at udarbejde supplerende materiale til byrådet med information om de store mangler, som gruppen har fundet i den 300 sider nye VVM-rapport. Dette for at give politikerne det rigtige beslutningsgrundlag.

arrow Læs også: Læserbrev: Vi har det samme mål - Stenløse By skal klimasikres

Tre af de fire forslag i Novafos reviderede VVM-rapport vil give store oversvømmelser i Stenløse By ved skybrud.

Borgerne i Stenløse By FORLANGER, at Stenløse By også i fremtiden er skybrudssikret til minimum samme niveau, som Stenløse Å sikre i dag.

Egedal kommune har overladt det til forsyningsselskabet Novafos at udarbejde en plan for klimatilpasning for Stenløse By. Det er samtidigt politisk besluttet, at der skulle nedsættes en følgegruppe med repræsentanter af lodsejere, grundejerforeninger og andre interesseorganisationer, der skulle følge projektet og være sparringspartner vedr. de lokale forhold i og omkring Stenløse Å.

Den 14. maj 2020 blev den oprindelige VVM rapport trukket tilbage af Novafos på følgegruppens foranledning, da rapporten ikke levede op til et klimatilpasningsprojekt, men mere lignede et almindeligt spildevandsprojekt.

Novafos meddelte derefter følgegruppens medlemmer, at følgegruppens deltagelse i processen blev sat i bero, medens Novafos udarbejde nye bedre forslag med baggrund i flere undersøgelser.

På opfordring af nogle af følgegruppens medlemmer, blev der den 19. juni 2020 afholdt et møde med direktør for Novafos Carsten Nystrup, Formand for teknik og miljø Bo Vesth og Område direktør i Egedal kommune Sune Schou. (referat godkendt af Bo Vesth)

Vi fortalte dem om vores bekymringer for, at manglende basisanalyser gør det svært at finde de bedste løsninger på de problemer, som Novafos har med at håndterer regnvandet i Stenløse By

Vi aftalte på mødet, at Novafos vil forsøge at få lavet en analyse af de 40 uforsinkede udløb der er i Stenløse, og hvor meget vand de udleder, samt om der er spildevand med. Samt hvor klimaproblemerne i byen faktisk er.

Desuden lovede Egedal kommune, at de ville undersøge muligheden for at få lavet en biologisk analyse af Stenløse å med forslag til, hvad der skal til for at Stenløse å inden 2027 kan imødekomme de kommende EU-miljøkrav om god vandmiljø tilstand i åen.

Det blev aftalt, at de to analyser skulle indgå i den reviderede VVM-rapport og være grundlaget for nye løsningsforslag.

Fremsendelse af revideret VVM-rapport

Novafos meddelte følgegruppen, at de den 22. sep. 2020 har fremsendt den nyrevideret VVM-rapport med fire løsningsmuligheder til Egedal kommune.

Den reviderede rapport er på intet tidspunkt inden fremsendelsen til kommunen blevet forelagt til kommentering i følgegruppen og ingen af de med Egedal kommune og Novafos aftalte to analyser er blevet gennemført.

Kaotisk møde med følgegruppen tirsdag den 6. okt. 2020

Egedal kommune og Novafos indkaldte følgegruppen til et orienteringsmøde omkring den reviderede VVM-rapport den 6. oktober. 2020. Følgegruppens medlemmer havde alle sat sig grundigt ind i den 300 side store rapport.

Efter Novafos fremlæggelse af rapporten (de korte udgave på få sider) påpegede følgegruppen de mange mangler der er i rapporten, både når det drejer sig om fremtidige oversvømmelser i Stenløse By og om manglende eller fejlbehæftede biologiske undersøgelser, samt at rapporten stort set bygger på antagelser og ikke på analyser og fakta, som ellers var lovet af Novafos og af formand for teknik og miljø Bo Vesth og områdedirektør Sune Schou.

Følgegruppen undrede sig ligeledes over, at Novafos om forslag 2 skriver " forslaget udspringer af borgernes ønske om at bevare et åbent vandforløb". Følgegruppens medlemmer (som repræsenterer borgerne i Stenløse By) har på intet tidspunkt givet udtryk for, at man ønskede en åben flisebelagt spildevandsrende gennem stenløse by.

Novafos direktør Carsten Nystrup endte med at sige, at følgegruppens meninger ikke talte mere end enkeltpersoner i kommunen, dette selv om at de enkelte følgegruppemedlemmer er valgt af og repræsenterer store grundejerforeninger i Stenløse By og store interesseorganisationer. Så hvorfor nedsætte en følgegruppe, når man ikke vil lytte til den?

Novafos afsluttede mødet uden nogen form for information om og aftale om det videre samarbejde med følgegruppe.

Følgegruppen ser sig derfor nødsaget til selv at udarbejde supplerende materiale til den reviderede VVM-rapport, og ønsker ligeledes en direkte kontakt med politikkerne i Byrådet for vi kan ikke tro, at det er vores politiske repræsentanter i Byrådet ønske, at skabe store oversvømmelser i Stenløse By i fremtiden.

Fremtidige store oversvømmelser i Stenløse By?

Hovedformålet med klimatilpasning af Stenløse By er at reducere risikoen for oversvømmelser i Stenløse i fremtiden.

Mon ikke de fleste borgere og sikkert også de fleste af vore byrådspolitikere opfatter det sådant, at man vil sikre mod oversvømmelser i byen mod skybrud bedst muligt.

En aktindsigt hos beredskabet har vist (sendt til både Egedal kommune og Novafos), at der indtil nu ikke på noget tidspunkt har været oversvømmelser i Stenløse By forårsaget af oversvømmelser fra Stenløse Å, dvs. oversvømmelser som beredskabet har skullet afhjælpe. Ved 100 års hændelsen i 2011 var der vand på nogle grunde ved Åvej og Toftholmvej, men ikke i huse eller kældre.

Novafos har selv skriftligt meddelt, at Stenløse Å kan håndtere en 20 års regn hændelse (skybrud) uden nogen oversvømmelser i Stenløse By.

Hvorfor vil der så komme store oversvømmelser i Stenløse By fremover??

Egedal kommune har vedtaget et serviceniveau for regnvand på terræn på 5 år

Serviceniveauet er den gentagelsesperiode borgere kan forvente, at forsyningsselskabet og kommuner har sikret til. Der vil dermed ikke ligge skadevoldende regnvand på terræn ved regn hændelser lig eller mindre end dette niveau.

Novafos forslag bygger derfor på et serviceniveau på 5 års, og kommunen har ikke samtidigt stillet krav om, at Stenløse By efterfølgende skulle være skybrudssikret til minimum samme niveau, som den skybrudssikring Stenløse Å sikre med i dag.

Meget store områder i Stenløse By vil derfor fremover blive oversvømmet ved regn hændelser over 5 år. Hovedformålet med den klimatilpasningen der er vedtaget i byrådet, er at reducerer risikoen for oversvømmelser også når der er tale om skybrud.

I VVM-rapporten har Novafos illustreret, at der ved en 5 års regn hændelse vil kunne forekomme oversvømmelser på op til 10 cm, stort set på hele strækningen gennem Stenløse By. Kommunens forvaltning er derfor blevet spurgt om beregninger på hvilke oversvømmelser der kan forventes ved en 20 års regn hændelse (Skybrud), som åen kan håndtere i dag. Denne beregning afviser Egedal kommune at lave, men henviser til, at skybrud fremover ikke skal håndteres af Stenløse Å, men af beredskabet og af de enkelte ejere af ejendommene langs åen og deres forsikringsselskaber.

Vi har spurgt til en beredskabsplan, men en sådan har kommunen ikke udarbejdet, og vi kan ikke umiddelbart se, hvordan beredskabet skal kunne hjælpe, hvis åen er fjernet eller minimeret i størrelse svarende til en 5 års regn hændelse.

Men hvorfor har Novafos og kommunen så stor interesse i projektet?

Det skyldes skærpede krav fra Miljøstyrelsen i forhold til vandmiljøet i Å'er og at Stenløse Å skal leve op til EU's krav om god økologisk tilstand. Et krav som vi alle godt kan forstå, for vi er alle glade for den mangfoldighed af Isfugle, ørreder, padder, flagermus og mange insekter der i dag lever langs og i åen.

Novafos skal derfor have styr på sit spildevand (regnvand fra veje og tage) og rense det til et niveau, så åen kan leve op til kravet om god økologisk tilstand, hvilket den næsten kan i dag, som den reneste Å i hele Egedal kommune.

Problemet er ligeledes her, at Egedal kommune ikke - som lovet følgegruppen - har gennemført de manglende basisanalyser. Der er måske kun nogle få forurenede udløb til Stenløse Å, hvor man kunne klare rensningen lokalt og derved bringe Stenløse Å i god økologisk tilstand. Sikkert også for et langt mindre beløb.

Økonomi
Novafos har estimeret nogle anlægspriser på de 4 forslag, men følgegruppen har ikke kunnet få indblik i disse overslag.

Specielt forslag 4, som omfatter forslag til bevarelse af åen og at regnvand forsinkes, er overslaget på 360 mio. kr. Det svarer til 1/10 af det beløb, som der er afsat til LAR løsninger for klima- og skybrudssikring i København. Overslaget virker urealistisk og udokumenteret, og skal sikkert afskrække vore politikere for at gå ind for dette forslag.

Men borgerne i Stenløse By håber da ikke, at politikerne kan gå ind for forslag der skaber oversvømmelser ved skybrud, hvor intensionen med projektet er det modsatte.

Billede

De olympiske lege i Tokyo er igang. Hvor meget OL-guld regner du med vil blive uddelt til de danske atleter?