19. januar 2019
Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Indlægget fra borgmester og viceborgmester: De store linjer og de 117 svar

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Indlægget fra borgmester og viceborgmester: De store linjer og de 117 svar
Allerød - 13. juni 2018 kl. 12:59
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Af borgmester Karsten Längerich (V) og viceborgmester Miki Dam Larsen

arrow Læs også: Borgmester og viceborgmester trætte af debat: Udviklingen i Farremosen kan ikke stoppes

Vi er nået til et punkt i sagen om Erhvervsområdet ved Farremosen, hvor det gælder om at se fremad. Et enkelt kig på kommunens hjemmeside vidner om, at vi nu er nået til svaret på spørgsmål 117 samt utallige dokumenter, redegørelser og notater, der er udarbejdet af skatteydernes penge.

På trods af det, må vi fortsat - her trekvart år senere - lægge øre til mangt og meget og sågar anklager som blandt andet, at kommunen har ladet kommende virksomheder i Farremosen diktere, hvad der skal stå i en lokalplan, kommunen lader virksomhederne forurene grundvandet, og at miljølovgivningen ikke bliver overholdt.

Præmisserne for en saglig debat er dårlige og de mange løsrevne udsagn om, at der er fejl både historisk og nutidigt, bygger på en formodning om, at en granskning af disse løsrevne fragmenter vil kunne stoppe udviklingen af et erhvervsområde. Det kan det efter vores opfattelse ikke.

Derfor er det nødvendigt at stoppe op i en debat, der er ved at løbe af sporet, og i stedet bruge ressourcerne på at se fremad. Kommunen skal sikre, at der stilles de rigtige krav i myndighedsafgørelserne. Afgørelser træffes inden for de rammer, der er fastsat af lovgivningen. Kommunen skal også sikre, at der efterfølgende bliver ført et grundigt miljøtilsyn. Det skal vi være optaget af.

I en debat, der er ved at løbe af sporet, er der også behov for at se de store linjer, som er beskrevet nedenfor.

Planlægning
Staten har - med et landsplandirektiv kaldet Fingerplanen - en særlig og overordnet planlægningsmæssig rolle i Hovedstadsområdet. Det har den, blandt andet fordi det er svært at placere virksomheder, der kræver en særlig beliggenhed, i Hovedstadsområdet. Ikke desto mindre skal sådanne virksomheder også være at finde i vores del af Danmark.

Af Fingerplanen fremgår derfor rammerne for, hvordan kommunerne i Hovedstadsområdet skal planlægge. Helt tilbage fra 2005 har Allerød Kommune haft den opgave at finde areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Allerød Kommune fandt først et areal, som så i 2010 blev solgt til en virksomhed, der ikke krævede en særlig beliggenhed. For retsligt at lovliggøre dette, forlangte staten, at der skulle udlægges et erstatningsareal. Det blev så området ved Farremosen, der ligger som nabo til Hillerødmotorvejen, og med få direkte naboer, som dog selvfølgelig bliver berørte af det nye erhvervsområde.

Grundene i Farremosen er ejet af private, og handel med ejendomme eller med virksomheder er ikke, og skal heller ikke være, et kommunalt anliggende. Det er kommunen uvedkommende hvem, der ejer jorden, hvem, der ejer virksomhederne, og på hvilke vilkår, ejere har købt deres ejendom eller virksomhed.

Der er anlagt en retssag om lokalplanens lovlighed. Det er endnu uvist, hvornår sagen afgøres.

Miljøregulering
Når lokalplanen er vedtaget, og virksomheden holder sig til lokalplanen, er kommunens væsentligste opgave at være myndighed (miljømyndighed, vejmyndighed mv.). Kommunen skal sikre, at virksomhederne lever op til lokalplanen, og til de forskellige myndighedskrav. Miljølovgivningen, der er gældende i hele Danmark, er rammen for myndighedsarbejdet i en kommune.

For virksomheder, der kræver en miljøgodkendelse, er der detaljeret gennemgang af alle de miljøforhold, der er knyttet til virksomhedernes indretning og drift, herunder støj, støv, lugt, spildevand og regnvand, trafik, opbevaring og håndtering af råvarer og affald mm. Afgørelser om f.eks. miljøgodkendelser kan ikke træffes på forhånd, men skal træffes inden for de kriterier, der er fastsat i den givne lovgivning.

Miljølovgivningen i Danmark er fastsat af Folketinget og er i høj grad baseret på rådgivning fra eksperter på miljøområdet.

Miljøkonsekvensvurdering af hele erhvervsområdet

Lovgivningen giver ikke mulighed for at en kommune kan kræve en miljøkonsekvens-vurdering (VVM-vurdering) af et helt område. Men hele området miljøvurderes i en kommuneplan og behandles bl.a. i den grundvandsredegørelse (som man kan finde på kommunens hjemmeside), der følger Kommuneplan 2013. Hele området miljøscreenes og miljøvurderes i forbindelse med lokalplanen.

Begreberne VVM og miljøkonsekvensrapport vedrører udelukkende konkrete projekter. Et konkret projekt kan være en virksomhed, et vejanlæg, et varmeforsyningsanlæg mv. Projekter, der er opført på Miljøvurderingslovens bilag 1, skal altid miljøvurderes. Dem har vi ikke nogle af i Farremosen.

Projekter, der er opført på Miljøvurderingslovens bilag 2, skal VVM-screenes. Hvis screeningen viser, at det konkrete projekt kan give en væsentlig påvirkning af miljø, skal den aktuelle virksomhed/ansøger udarbejde en miljøkonsekvensrapport for det pågældende projekt. Nogle - men ikke alle - af de virksomheder og anlæg, der forventes at komme i Farremosen, vil være omfattet af bilag 2.

Kommunen kan ikke undlade at behandle de konkrete ansøgninger med henvisning til, at alle projekter (virksomheder og anlæg) skal være kendt, før den konkrete ansøger kan få et svar.

Kommunen har således ingen hjemmel til at pålægge alle virksomhederne i Farremosen, at de skal udarbejde en samlet miljøkonsekvensrapport.

Kommunen skal også behandle virksomhederne i Farremosen efter praksis, dvs. nogenlunde ens med øvrige tilsvarende virksomheder i andre erhvervsområder. Vi kan ikke stille krav, som der ikke er sagligt/fagligt belæg for, med den begrundelse, at borgere eller byrådsmedlemmer ønsker det.

Trafikafvikling Farremosen
Ved anlæg af den nye vej Bøgeholm Alle, der skal betjene erhvervsområdet, blev der gennemført VVM-screening af projektet. VVM Screeningen af Bøgeholm Alle afdækker, om der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering af projektet. Udgangspunktet er eksisterende og tilgængelig viden om det konkrete projekt og det aktuelle område, som projektet vil påvirke. Miljøpåvirkningen kan belyses på mange forskellige måder og på forskelligt detailniveau. I denne VVM screening er der taget udgangspunkt i årsdøgnstrafikken for området og for de tilstødende veje. Årsdøgntrafikken giver et godt billede af forholdet mellem trafikmængderne fra erhvervsområdet og den øvrige trafik på Nymøllevej, Hillerødmotorvejen mv., og dermed den ændring af miljøtilstanden, vejens trafik vil medføre.

Der er den 22. februar truffet afgørelse i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og -tilladelse. Afgørelsen blev ikke påklaget inden for den 4 ugers høringsfrist.

Den ombygning af Nymøllevej, der har været nødvendig i forhold til at sikre ind og udkørsel fra Bøgeholm Alle og selve vejanlægget Bøgeholm Alle, er godkendt efter vejloven og privatvejsloven og betales af de virksomheder, der etablerer sig i udstykningen.

Efter afgørelserne har der været udtrykt bekymring for, at trafikken fra Bøgeholm Alle vil medføre en væsentlig stigning af tung trafik i Lillerød By. I screeningen er det vurderet, at trafikstrømmen primært vil være rettet mod Hillerødmotorvejen og i mindre grad mod Helsingørmotorvejen og Slangerupvej. Den tunge trafik, der måles på det overordnede vejnet som eksempelvis Lyngevej og Rådhusvej, er primært bustrafik og erhvervskørsel til lokale virksomheder og private. Kommunens Trafikplan 2017-20 indeholder oversigt over, hvordan der løbende arbejdes med at øge trafiksikkerheden i kommunen. Trafikken stiger generelt på de store veje - også i Allerød. Det forventes dog ikke, at erhvervstrafikken vil stige væsentligt i bysamfundene i Allerød som følge af etableringen af erhvervsområdet. Men det vil naturligvis være et løbende opmærksomhedspunkt.

Beskyttelse af grundvandet
Det meste af Sjælland og ca. 40 % af Danmarks areal er område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Derfor er vi i det hele taget omhyggelige med at passe på grundvandet.

Da erhvervsområdet Farremosen blev indskrevet i kommuneplanen i 2013 fik kommunen derfor en ekstern konsulent (NIRAS) til at vurdere grundvandsforholdene. Konklusionen var, at der godt kunne etableres et sådant erhvervsområde på det sted. NIRAS' grundvandsredegørelse indgik i arbejdet med kommuneplanen, og i lokalplanen er der også særlige bestemmelser om at beskytte grundvandet.

Kommunen har netop fået NIRAS til at lave et supplerende notat til grundvandsredegørelsen for Farremosen. Konklusionen er igen den samme. Derudover viser redegørelsen, at det ikke er korrekt, at erhvervsområdet ved Farremosen ligger oven på en kildeplads til Lynge Overdrevs Vandværk. Dette bekræftes af nye beregninger udført af Rambøll.

Placering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav i områder med særlige drikkevandsinteresser reguleres i bekendtgørelse og vejledning om kommunernes planlægning i områder med særlige drikkevandsinteresser. Heraf fremgår, at hvis sådant byggeri skal gennemføres, skal der laves en grundvandsredegørelse. Det har kommunen gjort. Der er ikke en forbudsliste mod denne type virksomheder på OSD områder, men derimod skærpede krav og vilkår for virksomhedernes virke.

Ovenstående giver de store linjer. Hjemmesiden uddyber meget mere, og giver svar på nu 117 spørgsmål. Når nye faglige spørgsmål bliver stillet, vil de blive besvaret på hjemmesiden.

arrow Borgmester kendte ikke til betinget købsaftale
07. juni 2018 kl. 05:24 Opdateret: kl. 22:29
arrow Borgere: Trusler om sagsanlæg i Farremosen var bluff
04. juni 2018 kl. 05:14 Opdateret: kl. 20:37

Køb

Artikel eller billede

Skriv til:
abonnement@sn.dk

Nyt om

Navne

Send en e-mail til:
Frederiksborg@sn.dk